Наші досягнення

 

Головною метою НБДЮ стає створення сприятливих умов для повноцінного морального, психологічного, духовного, фізичного розвитку обдарованих дітей, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці у динамічному світі.

Основними завданнями роботи з обдарованими дітьми та молоддю є:

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;

- виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

- пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих вихованців;

- формування здорового способу життя вихованців.

Ключовими засадами роботи з обдарованими дітьми є ідеї педагогіки життєтворчості особистості та розвиток ключових компетентностей дитини.

Реалізація діяльності здійснюється через трансформування діяльності закладу в усіх його ланках, а саме:

- створення інноваційного творчого середовища для педагогів, працюючих з обдарованими дітьми, вироблення в них професійно мотивованих підходів до своєї діяльності;

- модернізація змісту і структури навчально-виховного процесу;

- посилення практичної і творчої діяльності у змісті всіх творчих об’єднань;

- розробка авторських програм, навчальних планів;

- широке використання дослідницьких методів, технологій і проектів;

- освоєння нових соціальних технологій ефективного партнерства.

Мета і основні завдання роботи:

-  всебічне сприяння розвитку обдарованої дитини, формування творчої особистості, створення оптимальних умов роботи із здібними та обдарованими вихованцями, надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Функціонування здійснюється через реалізацію таких завдань:

- створення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих дітей на основі комплексної діагностики;

- розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів закладу, їх самоосвіта, перепідготовка;

- розробка та апробація нових навчальних планів, програм, методичних рекомендацій для забезпечення ефективної роботи з даною категорією вихованців;

- впровадження нових освітніх технологій, психолого-педагогічних, медичних рекомендацій з питань навчання, виховання, розвитку творчих здібностей дітей.

Наші досягнення 2022-2023 рр.

 

https://docs.google.com/document/d/1c8BK8kJluiQLpBMHXkwSETT46JLb-JnA/edit?usp=sharing&ouid=100901457683639198592&rtpof=true&sd=true

 

https://docs.google.com/document/d/1Pper8a5pGROQiAscdxS3OJiBomG4x8CA/edit?usp=sharing&ouid=100901457683639198592&rtpof=true&sd=true

Досягнення 2023 рік

https://docs.google.com/document/d/1DtXf6GyL0C_DBKKKnwNTqnNg9sqW9ot_/edit?usp=sharing&ouid=100901457683639198592&rtpof=true&sd=true